Ex navy accommodation vessel

Accommodation vessel ex navy2

Accommodation Barge - Floating Hotel 250 berths 

Floating Hotel